Regulamin usług www.lowwwe.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Strona www.lowwwe.pl (dalej Strona) działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 • Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 • Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§2. DEFINICJE

 • Ilekroć w niniejszym regulaminie zostaną użyte wymienione pojęcia, należy przez nie odpowiednio rozumieć:
 • FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
 • USŁUGODAWCA, WYKONAWCA – Tomasz Bartoszewski wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą F.U.H. JOTRA adres siedziby: Przystronie 14, 62-610 Sompolno, adres do doręczeń: Przystronie 14, 62-610 Sompolno NIP: 6661377302, REGON: 311400960, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: biuro@lowwwe.pl, tel. 693504386.
 • USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 • ZLECENIODAWCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która składa zlecenie na wykonanie usług projektowania, wdrożenia oprogramowania, dokumentów lub zmian.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

§3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 • Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Formularza Kontaktowego (Usługa Elektroniczna).
 • Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

§4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

 • Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 • Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
  • umowa o świadczenie usługi prowadzenia social mediów oraz administracji stron/sklepów internetowych zawierana jest na 6 miesięcy
 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • komputer z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 • Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 • Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 • Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 • Wszelkie jednorazowe, zamówienia słakane za pomocą strony www.lowwwe.pl są wiążące, a w ich następstwie należy uiścić opłatę zadatkową o wartości 50% kwoty zamówienia na konto bankowe firmy F.U.H. JOTRA, jakim jest: ING Bank Śląski SA 72 1050 1735 1000 0090 7223 7218, na podstawie faktury PROFORMA wpisując w tytule przelewu nr faktury.
 • Wszelkie abonamentowe, zamówienia słakane za pomocą strony www.lowwwe.pl są wiążące, a w ich następstwie należy uiścić opłatę o wartości 100% kwoty zamówienia na konto bankowe firmy F.U.H. JOTRA, jakim jest: ING Bank Śląski SA 72 1050 1735 1000 0090 7223 7218, na podstawie faktury wpisując w tytule przelewu nr faktury.
 • Zamawiający zobowiązuje się do przekazania wszystkich materiałów (multimedialnych i tekstowych) oraz informacji niezbędnych do wykonania usługi (w tym dostęp do domeny, serwera i bazy danych), jeśli jest ona przedmiotem umowy w ciągu 7 dniu od złożenia zamówienia. Każdy dzień zwłoki w przekazaniu tych materiałów powoduje co najmniej 3 dni opóźnienia w realizacji projektu, a wyjątkowych sytuacjach termin realizacji może całkowicie ulec zmianie ze względu na zaplanowane zobowiązania firmy wobec innych klientów.
 • Zamawiający zgadza się na posługiwanie się jego znakiem towarowym/logo na materiałach reklamowych wykonywanych na zlecenie zamawiającego, przedstawiających dzieła marki lowwwe za pomocą różnych kanałów w celach reklamowych.
 • Zamawiający podając dane firmy do faktury jest świadomy konsekwencji jeśli jego firma jest zawieszona i nie jest aktywnym płatnikiem vat. Zamawiający zawsze opłaca kwoty brutto (z podatkiem vat).
 • Termin oraz wycena usługi ustalane są indywidualnie.
 • Prawa autorskie dot. wykonanego dzieła pozostają po stronie firmy F.U.H. JOTRA, chyba, że w umowie zaznaczono inaczej i uiszczono stosowną, dodatkową opłatę.
 • Zamawiający ma 3 dni robocze na zgłoszenie uwag co do wykonanego projektu, w przeciwnym razie uznaje się, że projekt został zaakceptowany.
 • Zamawiający ma 7 dni roboczych na przedstawienie uwag do witryny internetowej. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi uwag dotyczących wykonania i funkcjonowania, przyjmuje się, że zaakceptował wykonanie wszelkich prac.
 • Brak odbioru przez Zamawiającego zleconej pracy w ciągu 10 dni roboczych od uzgodnionej i podanej na zamówieniu daty odbioru, będzie traktowane jako odmowa dokonania zapłaty przez Zamawiającego i będzie stanowić podstawę do wystąpienia przez Wykonawcę na drogę sądową wobec Zamawiającego.
 • Termin płatności za wykonaną usługę to 3 dni robocze. W przypadku niedotrzymania tego terminu, usługodawca tj. F.U.H. JOTRA może zablokować wyświetlanie się wykonanego dzieła, nawet jeśli wkład w wygląd projektu lub usługi był częściowy lub znikomy do czasu uiszczenia zaległej opłaty przez zamawiającego.
 • Aktualizacja i prowadzenie strony po jej stworzeniu jest możliwa na życzenie klienta w sposób odpłatny, ustalany indywidualnie, zazwyczaj jest to kwota 60zł netto/1h pracy.
 • Po odebraniu przez zamawiającego strony, wykonawca nie odpowiada za jej poprawne funkcjonowanie, jeśli zamawiający nie wykupił dodatkowej opieki/administracji witryną – dzieje się tak z powodu bezpośredniej możliwości ingerencji w kod i strukturę strony przez zamawiającego. Nie ponosimy odpowiedzialności za zmiany w witrynach dokonane poza naszą firmą.
 • Wykonawca nie odpowiada za materiały (treści i grafiki) zamieszczone na stronie.
 • Wykonawca ma prawo zamieścić stronę Zamawiającego w swoim portfolio.
 • Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązuje się przekazać zamawiającemu wszelkie dostępu do zarządzania witryną.
 • Wykonawca nie odpowiada za dokonywanie automatycznych aktualizacji oprogramowania, chyba że zostało ustalone inaczej.
 • Jeżeli zleceniodawca zwleka z akceptacją dzieła dłużej niż 7 dni, zobowiązany jest do opłaty faktury o pełnej wartości, na poczet wykonania zlecenia.

§5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lowwwe.pl
 • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 • Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.lowwwe.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością firmy JOTRA. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Strony bez zgody Usługodawcy.
 • Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Strony stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 • W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

©

2018